Една от най-важните цели на дипломната работа е студентът да приложи наученото от своето обучение на практика и да отрази самостоятелния му принос  по зададения проблем, позовавайки се на анализи и изследвания на чужди източници.
Самата разработка трябва да има обем между 60 и 120 страниции да съдържа някои основни компоненти:

1. Увод – в него формулирате основната цел(цели) и задача(задачи), които дипломанта си поставя, за да разреши зададения проблем. Те трябва да се открояват, за да може накрая в изводите да се проследи дали и до колко са били разрешени.
2. Теоретична част
    a. В тази част дипломаната трябва да избере методи, похвати и модели, които да използва в разработката при анализа на поставения проблема.  Ако разработката включва реално приложение (например софтуерен продукт) трябва да се изброят и опишат използваните технологии и платформи за работа.
    b. След това се разгръща цялата теоретична част. Трябва да се следи за правилното цитиране на източните и да се правят корекни препратки към тях.
    c. Също така тук се описва избраният модел за анализ и се формулират хипотези.
3. Емпирична част
    a. Имайки предвид избранията вече модел в тази част той се прилага върху събраните конкретни данни.
    b. Следва подробен анализ на получените резултати.
4. Заключение – заключението трябва да е около 2-3 страници и да включва в себе си ясно изброени изводи от анализа и конкретните решения на поставените в началото задачи. Важно е също да се споменат самостоятелните изводи на дипломанта, както и бъдещи прогнози, очаквания и препоръки.
5. Съдържание – разработката трябва задължително да има оформено съдържание.
6. Таблици и диаграми – те трябва да са изброени в отделни списъци като имат препратки към текста. Хубаво е да се сложат след съдържанието.
7. Използвана литература – трябва да се подреди използваната литература по азбучен ред, като се спомента не само писмените източници, а и електронни такива, ако са използвани.